Visieteksten

vroegtijdige zorgplanning

Van in een vroeg stadium van uw opname in Woon- en zorgcentrum Leiehome of soms zelfs in de periode ervoor kan u uw wensen duidelijk maken en worden deze genoteerd in uw zorgdossier zodat we daar rekening kunnen mee houden.

Dit kan van zeer eenvoudige zaken gaan zoals de keuze van ziekenhuis, bepaalde gewoontes van thuis uit zoals eet- en slaapgewoonten, … tot heel ingrijpende wensen zoals beslissingen in verband met uw behandeling.

Dit kadert in de vroegtijdige zorgplanning, een afsprakennota zoals in Woon- en zorgcentrum Leiehome gebruikt wordt is daar een voorbeeld van. Dit wordt geraadpleegd bij levensbedreigende verwikkelingen. Hierop wordt aangeduid welke behandelingen u niet meer wenst te ondergaan. Er kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat u niet meer gehospitaliseerd wordt bij eventuele complicaties, maar zo comfortabel mogelijk verder verzorgd wordt in Leiehome.

U kan tevens uw wensen vastleggen in een “levenstestament” waar u expliciet duidelijk maakt welke handelingen u al of niet wenst te ondergaan.

Onze geneeskunde beschikt immers over vele behandelingen om mensen kunstmatig in leven te houden. Het is dan ook erg belangrijk dat er tijdig goede afspraken worden gemaakt, liefst op een moment waarop u daartoe nog in staat bent. Wanneer u dit wenst kan u zich laten bijstaan door uw familie of door een vertrouwenspersoon die u zelf aanduidt.

Palliatieve zorg, leven tot het einde toe

Wat is palliatieve zorg
Palliatieve zorg is een verzamelwoord voor alle zorgen waarmee we mensen die aan hun laatste levensfase toe zijn, kunnen omringen. Niet meer de lengte van het leven is belangrijk, wel het comfort en de kwaliteit van het (resterende) leven. Vanuit onze visie houden wij in Leiehome rekening met de gewoontes en de levensgeschiedenis van onze bewoners. Een mens sterft immers zoals hij geleefd heeft. Onze zorg voor bewoners in de palliatieve fase van hun leven is dan ook één van onze prioriteiten.

Visie in Leiehome
Wij zetten ons voortdurend in om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en een zorgcultuur te realiseren waarin comfort(zorg) een centrale plaats inneemt. Vanaf het moment van de opname tot het einde van het verblijf in WZC Leiehome hebben wij aandacht voor het lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel welbevinden van de bewoner. Dit wil zeggen dat elke bewoner van Leiehome recht heeft op dezelfde ‘goede’ zorg. In de palliatieve en later in de terminale fase komt er een extra dimensie bij waar we extra aandacht besteden aan de specifieke en individueel aangepaste zorg eigen aan de laatste levensfase. Wij streven naar leefbaarheid en comfort voor zowel de bewoner als de zorgverlener. Leiehome wil een thuisvervangende omgeving scheppen waar de mogelijkheid geboden wordt, voor wie dit wenst, de laatste levensfase door te brengen. Dan staan wij in voor een deskundige palliatieve begeleiding. Om dit gebeuren optimaal en kwaliteitsvol te laten verlopen wil Leiehome een open klimaat bieden waar de volgende principes thuishoren:
  • Sterven is een natuurlijk gebeuren en behoort tot het leven waar elke mens komt voor te staan. Dit sterven en afscheid nemen moet op een waardige manier gebeuren in een rustige en vertrouwde omgeving.
  • De palliatieve bewoner staat centraal en wordt omringd door diegenen die hij lief heeft, hij wordt niet alleen gelaten.
  • Palliatieve (comfort)zorg heeft steeds aandacht voor zowel lichamelijke, psychische, sociale als spirituele aspecten met als ultiem doel de optimalisatie van de kwaliteit van het resterende (samen)leven.
  • De palliatieve bewoner wordt naast zijn familie en goede vrienden bijgestaan door een bekwaam team met de nodige attitudes, vaardigheden, overleg en kennis inzake palliatieve zorg. Dit team staat tevens in voor de opvang en begeleiding van de na(ast)bestaanden (o.a. rouwbegeleiding).
  • Zorg dragen voor eigen zorgverleners is een prioriteit in palliatieve zorg.
  • De verschillende partners (bewoner, familie, team, behandelende arts, …) zijn gelijkwaardig.

Medische beslissingen rond het levenseinde

Los van de vraag naar levensbeëindiging heeft elke bewoner het fundamenteel recht op deskundige multidisciplinaire begeleiding.

Wanneer genezing niet meer mogelijk is, of wanneer de inzet van de middelen niet meer in verhouding staat tot de ernst van de aandoening of het resultaat dat we mogen verwachten, dan is het belangrijk dat we ons richten op ethisch verantwoorde en medisch competente begeleiding van de stervende mens.

Wanneer we geconfronteerd worden met een vraag om levensbeëindiging of euthanasie is het belangrijk stapsgewijs de procedure te doorlopen. Vanuit onze visie pleiten we ervoor onze bewoner uitgebreid in te lichten over de verschillende mogelijkheden, dit gebeurt bij voorkeur door de huisarts, ondersteund door de afdelingsverantwoordelijke, het verzorgend team, de palliatief coördinator en ander betrokken disciplines.

Op deze manier passen we bij elke vraag om levensbeëindiging de palliatieve zorgfilter toe.

De palliatieve zorgfilter is een voorafgaandelijk en informerend overleg zodat de bewoner en zijn partners in de zorg een geïnformeerde, echte keuze kunnen maken. Hierbij is het belangrijk dezelfde taal te spreken en gebruikte termen te verduidelijken.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen bewoners, na het informerend overleg, blijven vragen om euthanasie.

In voorkomend geval, na overleg met alle betrokkenen, en in navolging van de wettelijke bepalingen, kan onder bepaalde omstandigheden tot euthanasie worden overgegaan.

Deze situaties blijven in beginsel beperkt tot meerderjarige wilsbekwame personen waarvan het sterven binnen afzienbare tijd (enkele uren, dagen of weken) wordt verwacht.

Niet – terminale bewoners of bewoners met een vraag op basis van louter psychisch of existentiële nood komen in Woon- en zorgcentrum Leiehome niet in aanmerking voor euthanasie.

Komen ook niet in aanmerking voor euthanasie: wilsonbekwame bewoners niet in het bezit van een voorafgaande wilsverklaring. Het is vanzelfsprekend dat voor deze bewoners samen met huisarts en verzorgend team gestreefd wordt naar de best mogelijke levenskwaliteit. Er wordt tevens in overleg geopteerd voor het stoppen of niet opstarten van medisch zinloos handelen.

In het geval van wilsonbekwame bewoners in het bezit van een voorafgaande wilsverklaring, pleiten we voor de grootste omzichtigheid en is euthanasie zeker geen evidentie. Elke situatie zal verschillend zijn. De mate waarin de behandelende arts al of niet vertrouwd is met de historiek van de bewoner en de bewoner heeft gekend op het moment dat de wilsverklaring tot stand is gekomen, kan bepalend zijn.   

Wanneer niet op de euthanasievraag van een bewoner  kan worden ingegaan omdat deze vraag niet in overeenstemming is met de visie van Woon- en zorgcentrum Leiehome dan blijft begeleiding verzekerd en zal samen met de bewoner en zijn zorgdragers naar een passende oplossing gezocht worden en  er doorverwezen worden naar andere zorginstellingen en/of andere instanties (vb. palliatief netwerk).

Voor meer informatie en individuele vragen kan u steeds terecht bij uw huisarts, de afdelingsverantwoordelijke of de palliatief coördinator.

 

ALS ONZE REIS TEN EINDE LOOPT.
Niemand kan eraan twijfelen.
Er komt een einde aan onze reis op aarde.
Mensen sterven allemaal zonder uitzondering.
Het is zo doodgewoon,
Dat wij geen tijd meer maken om er lang bij stil te staan.
Het wordt anders,
als de dood aanklopt aan ons huis, bij onze vrienden, meestal onverwacht,
altijd ongelegen,
ook al voelden we soms al lang dat hij in de buurt was.
We staan er onhandig bij,
weten niet goed wat gedaan, wat gezegd.

 

Top